Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelők célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Baranyi Krisztina mint magánszemély és a Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület(együttesen: Felek) közös adatkezelésével kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.

 1. Az adatkezelők

Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi adatkezelő adatkezelésére vonatkozik:

Adatkezelő: Somlai János elnök, (1096 Budapest, Sobieski János utca 36.)

 1. Az adatkezelés célja

A Felek célja, hogy közéleti, politikai és városfejlesztési kérdésekben, ferencvárosi és országos ügyekben egyaránt kapcsolatot tartsanak önként regisztrált szimpatizánsaikkal. Tájékoztassák őket kezdeményezéseikről, Baranyi Krisztina és szövetségesei közéleti aktivitásáról, és mindezekkel kapcsolatosan kikérjék önként regisztrált támogatóik véleményét, valamint eseti jelleggel pénzbeli mikroadományok nyújtására is felhívják regisztrált szimpatizánsaikat. A Felek mindezen célokat hírlevelek, Facebook Messenger üzenetek, telefonhívások, SMS-küldések, személyes megkeresések, adományozási felhívások révén kívánják elérni, valamint célzott online hirdetéseken keresztül.

 1. A kezelt adatok köre

A Felek a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alatt kezelt szimpatizánsi adatbázisban az alábbi adatokat kezelik, amennyiben azokat részükre a szimpatizánsok önkéntes és kifejezett beleegyezéssel megadják: név, lakcím, telefonszám, email-cím, valamint az önkéntesen beleegyező regisztrált szimpatizánsok online dokumentált módon kinyilvánott preferenciái, amelyeket részükre feltett kérdésekre adott válaszok révén, eseti többlet-hozzájárulásokkal megadnak; továbbá Baranyi Krisztina Facebook Messenger csatornájának önkéntes feliratkozóira vonatkozóan a feliratkozók egyedi, szituatív azonosítója (PSID), amelyen keresztül részükre a Felek online üzeneteket továbbíthatnak kizárólag mindaddig, ameddig ők önként feliratkozói a Messenger csatornának, amelyről bármikor, két gombnyomással leiratkozhatnak, és utána részükre már nem küldhetnek üzenetet a Felek. Amennyiben a regisztrált támogatók önként, külön dokumentált online beleegyezésük révén mikroadományokkal támogatták Baranyi Krisztinát, akkor az erre vonatkozó adományozási adatokat a vonatkozó adójogszabályok hatálya alatt 5 évig a támogatott fél megőrizni kötelezett.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Felek által üzemeltetett online regisztrációs felületek, véleménykérő oldalak kitöltése során megadott adatok, valamint Baranyi Krisztina Facebook Messenger csatornáján önként megadott információk kezelésének jogalapja az érintett önkéntes, dokumentált hozzájárulása. A hozzájárulást kifejezett formában, elektronikus úton, más nyilatkozatoktól elkülönült nyilatkozatban kérjük.

 1. Az adatkezelés időbelisége

Az érintett hozzájárulása bármikor indokolás nélkül visszavonható. Az érintettnek az általuk megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezelik a Felek. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett adatait haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül törlik a Felek..

 1. Adatfeldolgozók

A Felek a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alatt kezelt adatok feldolgozására adatfeldolgozókat és al-adatfeldolgozókat vesznek igénybe, amelyeken tárolják az adatokat, valamint elvégzik a személyre szabott kommunikáció végrehajtásához szükséges adatfeldolgozói műveleteket.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók harmadik fél részére nem értékesítik az adatokat.

Az adatkezelés, adattárolás és adatfeldolgozás az Európai Unió területén belül történik az Action Network nevű CRM-, tömeges email-küldő és feliratkozási-oldal kezelő szoftver, az Action Network kivételével, amely az Amerikai Egyesül Államokban dolgozza fel az adatokat (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy: https://actionnetwork.org/privacy).

A Felek kérésre, az info@baranyikrisztina.hu email-címre írt levélre adott válaszban az érintettek rendelkezésére bocsátják a bevont adatfeldolgozók körét.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek szerint, megfelelő intézkedésekkel védik a Felek, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezeket a követelményeket a személyes adatokhoz hozzáférő, a Felekkel foglalkoztatási, megbízási vagy önkéntes jogviszonyban álló személyekkel,, illetve a bevont adatfeldolgozókkal is betartatják a Felek.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoztak ki a Felek, amely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetnek a Felek, illetve azokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelentik

 1. Cookie (süti) tájékoztató

A Felek weboldalainak működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:

 • Szükségszerű cookie-k – az alapműködést szolgálják;
 • Funkcionális cookie-k – a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a weboldalak online szolgáltatásainak fejlesztése. A weboldalakon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A weboldalak tartalmaznak úgynevezett Facebook képpontokat (pixel) is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg.

A weboldalak látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/).

 1. Az érintettek jogai

Az érintettek adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken:

 • info@baranyikrisztina.hu
 • 1093 Budapest, Közraktár utca 24. mfszt./5/b.

A Felek a kérést igyekeznek haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 naptári napon belül teljesíteni.

 1. Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos jogsérelem vagy vélelem esetén, panasz nyújtható be be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Arra is lehetőség van, hogy az adatok és jogaik védelme érdekében az érintettek bírósághoz forduljanak. A lakóhely szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.