Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati választásokkal kapcsolatos IVR hívásokkal összefüggő adatkezelésről

Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület (továbbiakban Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület

Székhely: 1096. Bp, Sobieski János utca 36.

E-mail: info@baranyikrisztina.hu

IVR hívással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A 2024. júniusában esedékes önkormányzati választásokkal kapcsolatos tájékoztatás, a polgármesterjelölt bemutatkozása.

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) f) az Adatkezelő jogos érdeke

Kezelt adatok köre:

Telefonszám, kerület

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelő, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó: Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet Kft. (1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28. B. lph. 2/6. képviseli: Ember Zoltán Levente ügyvezető)

Adatfeldolgozási művelet: Az IVR hívás során az Adatfeldolgozó kizárólag a telefonszámot és a kerület adatait kezeli. A telefonszámokat az Adatfeldolgozó nyilvános adatbázisból (telefonkönyv) szerzi. Az Adatfeldolgozási művelet az automata hívások technikai lebonyolítása. Az Adatfeldolgozó a telefonszámokat nem adja át, csupán hívásazonosító számokat küld meg az Adatkezelő részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő személyes adatot nem ismer meg, adatfeldolgozó a telefonszámokat a projekt befejezését követően törli.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Adatkezelő jelölő szervezetként vesz részt a 2024. évben esedékes önkormányzati választáson. A IX. kerületben induló polgármesterjelölt, Baranyi Krisztina polgármesterjelöltet támogatva automata hívásokat, ún. IVR hívásokat indít a kerületi lakosság nyilvánosan elérhető telefonszámaira, amelyben bemutatja a jelöltet, és tájékoztat a választásról. Az IVR hívások lebonyolításához és a nyilvánosan elérhető telefonszámokból adatbázis létrehozásához az Adatkezelő Adatfeldolgozót vesz igénybe, akivel adatfeldolgozói szerződést kötött. Adatfeldolgozó kigyűjti a telefonszámokat, és az Adatkezelő által részére átadott hanganyagot IVR hívás során felhasználja. Adatfeldolgozó azon telefonszámokat nem adja át Adatkezelő részére, ahol nem történt meg az egyes gomb megnyomása (bővebben Baranyi Krisztina támogatásával kapcsolatos adatkezelés fejezet ad tájékoztatást), a projekt befejezését követően azokat is törli.

A hívás során az Érintett meghallgathatja az adatkezelési tájékoztatót, és gomb megnyomásával jelezheti, ha nem szeretne több ilyen hívást kapni.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

Baranyi Krisztina támogatásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő polgármesterjelöltje támogatásának kifejezése, kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) a) az Érintett hozzájárulása

A politikai véleménynek minősülő támogatást kifejező nyilatkozat, mint különleges személyes adat kezelésének tilalma alól a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az Érintett kifejezett hozzájárulása adja meg.

Kezelt adatok köre:

Telefonszám, kerület

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelő, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó: Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet Kft. (1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28. B. lph. 2/6. képviseli: Ember Zoltán Levente ügyvezető)

Adatfeldolgozási művelet: A támogató gomb megnyomása esetén az Adatfeldolgozó a telefonszámot elkülöníti, és a projekt végén átadja Adatkezelő részére annak érdekében, hogy a támogatást kifejező személyekkel az Adatkezelő felvegye a kapcsolatot. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelőnek történő továbbítást követően a telefonszámokat törli saját adatbázisából.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő a támogatást kifejező személyek telefonszámát az önkormányzati választást követően törli. Az Adatfeldolgozó a telefonszámokat az Adatkezelő részére történő továbbítást követően törli.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az IVR hívás végén lehetőség van a jelölt támogatásáról nyilatkozni. Amennyiben az Érintett megnyomja az 1-es gombot, úgy külön adatkezelési tájékoztatót hallgathat meg jelen adatkezelésre vonatkozóan. A támogató gomb megnyomásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő megkeresse az önkormányzati választással kapcsolatosan. A hozzájárulást az Érinett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő elérhetőségre küldött nyilatkozatban. Ebben az esetben az Adatkezelő a telefonszámot haladéktalanul törli az adatbázisából.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

***

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Budapest, 2024. május 22.