Adatvédelmi tájékoztató

A Baranyi Krisztina kampányához önként jelentkező támogató a baranyikrisztina.hu internetes cím alatt elérhető űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul, hogy személyes adatait a Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület (képviselője: Somlai János elnök, elérhetősége: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36.), kezelje az alább meghatározott célra.

Az adatkezelés célja: Baranyai Krisztina Ferencváros polgármesterének és az általa támogatott önkormányzati képviselőjelöltek megválasztásának támogatása a 2024. évi önkormányzati választásokon.

Tudomásul veszem, hogy a jelen adatszolgáltatás nem azonos az ajánlással.

Ennek keretén belül tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a személyes adataimat a hozzám intézett kampánycélú megkeresésekhez, illetőleg a választáson történő részvételemhez történő mozgósításhoz kívánja felhasználni.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a 2024-es önkormányzati képviselő-választások jogerős lezárultáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Tudomásul veszem, hogy az általam önként megadott személyes adataim vonatkozásában megillet a hozzáférés joga, vagyis az a jog, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjak arról, hogy személyes adataim kezelése folyamatban van-e, illetőleg megismerhetem azt, hogy kik azok a címzettek, illetőleg címzetti kategóriák, amelyekkel a személyes adataimat közölték vagy közölni fogják.

Tudomásul veszem, hogy megillet az a jog, hogy az önként átadott személyes adataimat helyesbítsem, megillet az a jog, hogy az önként átadott személyes adataim törlését vagy kezelésének korlátozását kérhetem, és tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen.

Tudomásul veszem, hogy a törlésre vonatkozó jogom gyakorlása nem terjed ki arra az időszakra, amely a törlésre vonatkozó nyilatkozatom bejelentése előtt eltelt.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelésének korlátozását kérhetem az adatkezelőtől.

Tudomásul veszem, hogy megillet a személyes adataimhoz kapcsolódóan az adathordozhatósághoz való jogom.

Ennek keretén belül megillet az a jog, hogy a rám vonatkozó, általam rendelkezésre bocsátott személyes adataimat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjam és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassam,

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim kezelésével összefüggő panaszaim esetén panasszal fordulhatok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.9., ugyfelszolgalat@naih.hu)

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatban engem ért jogsérelem esetén keresettel fordulhatok az illetékes bírósághoz.